Optical wireless “Li-Fi”: GaNレーザーで実現! réalisée par laser GaN ! realisiert durch GaN-Laser! realized by GaN laser! 由GaN激光器實現!